Velkommen til Studenterforeningens Bridge Club!

 Næste spilledag:


  20 03 2019 - parfinale 4/5 

 Sidste nye resultater:


 13 03 2019 -  holdfinale 6/7 A B C 

 06 03 2019 -  holdfinale 5/7 A B C 

 27 02 2019 -  holdfinale 4/7 A B C 

 

 Diskussion -Sidste 5 indlæg

Studenterforeningens Bridge Club
Valby Bridge Center
Valby Langgade 77
2500 Valby
Tlf: 36 45 03 00
E-mail: studen@studen.dk
reg.nr. 1551 konto nr. 1497669

 Referat af Ordentlig Clubraad 2018

07 05 2018-Margrethe Rykov

Onsdag d. 25. april 2018

Referat af Ordentligt Clubraad onsdag den 24. april

1. Valg af Dirigent
Æresclubmand Peter Lund konstaterede, at Clubraadet var lovligt indvarslet og Dagsorden opslaaet i rimelig Tid og aabnede dermed for Oldermandsraadets almindelige og ualmindelige Kævlen.

2. Talende Oldermands Beretning

Der er for Øjeblikket 42 Paar tilmeldt og en Række Clubmænd, der søger Makker. Clubmænd opfordres til at reklamere for vores ærværdige Club i andre Kredse, hvor de maatte færdes.
Såfremt det ikke lykkes Clubmændene ligefrem at skaffe nye Lemmer, kan de gjerne opfordre andre Kyndige udi det ædle Spil til at oprette sig på Listen over Substitutter.
Talende mindede om det særlige sociale Islæt at huske at melde Substitutter ”OPTAGNE” på hjemmesiden, såfremt Substitutten har været kontaktet og pure nægtet Deltagelse på den Dato, hvor Vedkommende var blevet inviteret. Dermed vil Substitutten således ej blive videre kontaktet af andre Lemmer, som er bleven svigtede på Clubaftenen af deres sædvanlige Makker.

Talende maatte med Sorg meddele, at Karsten Nyblad og Laina Sørensen i Aarets løb begge var afgaaet ved Døden. Laina var omtrent Sølvbryllupsclubmand, som hen over Aarene udviste saerligt Talent for det ædle Spil – ifoelge mange på trods af at hun var en Quinde. Karsten Nyblad viste sin deltagelse i Clubbens Liv som Turneringsleder i en kortere Aarrække. De er begge savnede.

Aarets Turneringer
Clubmændene har kunnet nyde en Barometerturnering med 300 lagte Spil pr. aften. Det er dyrt at faa Kortene lagt, og det er forbundet med stort Besvaer at uddele og indsamle et saa stort Antal Spil, især i Lyset af at Clubmænd ofte er saa optagne af Spillet, at de kaster Kortmapper overalt på Gulvet og endog i særlige Tilfælde kommer til at putte dem i en Dametaske. Dog fortsættes Aktiviteten muligvis, trods Besværet.

Pubcrawl maatte desværre aflyses. Den var lagt i Kalenderen på Store Bededags Lørdag, hvor Clubmændene har været optagne af Kirkegang og Hveder og derfor ikke havde Mulighed for at tilmelde sig i tilstrækkelige Antal. Oldermandsraadet forsøger efter bedste Evne at faa indpasset Arrangementet på en lidt mindre hellig Dag i den kommende Sæson.

Det er lykkedes at vinde Aarets Svenskeopgør med 205-135 mod Malmø, hvilket var den første Sejr i 3 år. Turneringen afholdes i Aar i Valby den 12. maj.

I forbindelse med at den aaerede Club skal fejre 90 Aars Geburtsdag, afholdes omfattende Festligheder. Clubben blev stiftet i September i det Herrens Aar 1928 og er dermed den Næstældste i Landet. Paa Fyens Land fik de Ideen eet Aar tidligere i Odense BK.

Der afholdes Intern Turnering for Clubmænd den 26. maj 13 – 17 i Valby. Derefter er der Middag i Bjælkehuset i Søndermarken med Festmiddag, Fri Bar og Musik indtil de Lyse Timer. Festen er Gratis for Clubmænd, og seneste Tilmelding er den 6. Maj.

I September afholdes Jubilæumsguldturnering, når Distriktet faar sig taget sammen til at fremlægge en Kalender, og paa et Tidspunkt, hvor Durrin midlertidigt indvilger i at staa af sin Vaeltepeter imellem Aarets mange Motionsloeb for at staa for Afviklingen af Turneringen.

Klubmestrene i Aar
Talende beskrev livligt Aarets Vindere i Hold. Vinderholdet havde i Angrebet en Hollænder, Pim Bussink, der tillige er Ekspert i at trække Tempoet ud af Spillet, mens hans rejsevante Makker, Lars Ejskjær, kommunikerer på Fremmedsprog, hvorfor det på mange Clubaftener har vaeret en Nødvendighed at indhente Agger på en Fri Transfer.

I Parturneringen jagtede de ærede Oldermænd Kello og Durrin Mesterskabet, dog uden Held. De maatte se sig slaaet af Michael Beck og Claus Jensen, og igen med Agger på fri Transfer af og til. Clubmændene kan studere Vinderne i Skyen på Hall of Fame.

I årets Toto-turnering har 58 forskellige Clubmænd hentet Bronzepoint. Leif Øgaard og Peter B. Nielsen har vaeret flittigst, og lige herefter kommer Christian Lahrmann.

Det lykkedes Inge med et Indskud på blot 20 kroner at hjemtage en Toto-pulje på 3.720 kroner ved at tippe sig selv som Vinder. Det bør tjene andre Clubmænd til Inspiration at udvise saa stor Makkertillid i kommende Turneringer.

Når det gælder at hente flest Bronzepoint i Aarets Turneringer, har der vaeret så prominente Vindere som Talende Henrik og Seende Kello. Dog maa der siges at vaere tale om en begyndende Tradition for, at Dan Nybo suverænt er Aarets Bronzestud, idet han nu har vundet for andet Aar i Træk. Lige efter kom Preben Thaarup og Durrin.

Talende meddelte herefter, at han agter at trække sig tilbage efter et par og Tyve Aar på Posten som Talende, kun afbrudt af en kortere Periode, hvor han var Redacteur på Bridgebladet og ikke fik tilladelse til at have en sådan Tillidspost, når han skulle fungere som upartisk Skribent for Bladet. Han takkede Kello for at have udfyldt Talendes Post på bedste Viis i denne sørgelige Periode. Talende trækker sig dog først pr. 1. Oktober, når alle Festligheder i forbindelse med Jubilæet er godt overstaaet. Posten som Talende er overladt til Skrivende fra 1. Oktober. Skrivende har modtaget denne Tillidspost med nogen Bestyrtelse, efter at flere Andre er forsøgt overtalt til at paatage sig det tunge Hverv.

Dirigenten aabnede herefter for Spørgsmaal til Talende, ikke mindst grundet sin egen Efterlysning af Invitation til tilløbende Ægtefæller til Jubilæumsfesten den 26. Maj. Oldermændene maatte med Sorg meddele, at Clubbens Økonomi ikke tillader en sådan Invitation, ligesom Bjælkehuset ikke ville kunne huse potentielt 180 Deltagere. Endvidere har Raadets Opfattelse vaeret, at Clubmændene maaske ville saette Pris på at holde fri fra andre Forpligtelser paa denne vigtige Festdag, så de fuldt kan koncentrere sig om at fejre 90-årsfødselsdagen. Denne Opfattelse nød Fremme fra flere Clubmænd.

3. Skrivende Oldermands Beretning

Resultater fra Aarets Sæson blev oplæst og delvis kommenteret. Resultaterne kan ses i separat Skrivelse herunder, hvor Clubmændenes Meritter er beskrevet mere omhyggeligt end maaske nødvendigt.

Det skal dog nævnes her, at Seniorer, Juniorer og Quinder i særlig Grad har udmærket sig i Aarets Løb, mens de Øvrige i deres bedste Alder med Fordel kunne gøre Clubben mere Ære i den kommende Sæson.

4. Tællende Oldermands Beretning

Tællende inviterede på en Drink i baren INDEN aflæggelse af det foreløbige Regnskab, som derefter blev gennemgået i almindelige drukken Kaadhed.

5. Fastsættelse af Contingent

Contingentet forbliver uændret på 1.600 kroner. Dette vedtoges med store Klapsalver.

6. Valg af Talende Oldermand

Henrik Kruse modtog Genvalg, dog kun til 1. Oktober, hvor Skrivende bliver Talende i foreløbigt resten af Sæsonen. Clubmændene udtrykte dyb Sorg over Henrik Kruses beslutning.

7. Valg af Tællende Oldermand

Rasmus modtog Genvalg.

8. Valg af Skrivende Oldermand

Margrethe modtog Genvalg.

9. Valg af Tiende Oldermand

Uundværlige Durrin, der lægger Arbejde hver Turneringsaften med Opsætning og Afvikling af alle Turneringer, modtog heldigvis Genvalg.

10. Valg af Seende Oldermand

Kello har valgt at trække sig som Seende i Forbindelse med Talendes Afgang. Talende holdt en inderlig og personlig Takketale til Kello for dennes Indsats gennem mange Aar, herunder en Aarrække som Talende, da Henrik selv blev forhindret af Bridgeforbundet. Kellos indsats og Daglige Gjerning, samt hans altid straalende Humør, vil blive dybt savnet i Oldermandsraadet. Talende overrakte som en utilstrækkelig Tak for mange Aars Indsats en Vingave, som Talende indbød sig selv til at nyde sammen med Kello. Ud af Øjenkrogen bemærkede Skrivende, at der var tale om en god Amarone. Clubmændene takkede også Kello med spredte Kommentarer, der bar Præg af Overraskelse og Sorg over hans Beslutning.

Som ny Seende valgtes Henrik Knudsen.

11. Udpegning af Suppleanter

Dirigenten har mandat til egenhændigt at udpege Suppleanter. Følgende valgtes:

Jens Astrup bliver 1. Suppleant og indtræder i Oldermandsraadet fra 1. Oktober. Mikael Velschow bliver 1. Reservesuppleant. Ketty Jepsen, Charlotte Schwarz, Susan og bronzestud Dan Nybo valgtes som øvrige Suppleanter.

2. Valg af 2 Revisorer

Claus og Tyge modtog genvalg.

13. Almen kævlen om Clubbens forhold

Bettina stillede Forslag om at lægge Jubilæumsguldturneringen i slutningen af August inden Sæsonstart.

Claus bad om, at Turneringen ikke kommer til at ligge for tidligt, hvor Clubmænd stadig er på sommerferie.

Flere Clubmænd gav udtryk for, at Clubben har afholdt nogle rigtigt hyggelige Juleturneringer og Julestuer og opfordrede kraftigt Talende til fortsat at bidrage til Afholdelse heraf. Der er ingen Tvivl om, at Henrik Kruse har bidraget til Clubbens sociale Liv og vil blive savnet i mange Sammenhænge. Dog udtrykte Henrik, at han fortsætter i Clubben og har tænkt sig fortsat at bidrage med sine Evner.

Afslutningsvis blev det paalagt Raadet at indstille Henrik Kruse som Æresclubmand for sin mangeårige (og fortsatte) Indsats for Clubben. Dette modtog Raadet med stor Glæde.

Dirigenten ophævede herefter Mødet, og man hengav sig til en slag Kort.

Resultater for Clubmænd 2017-18

Parturneringer

Åben Par
Stig Farholt nr 10 i A-finale
Bettina og Henning Østergaard 6 i B-finale
Martin og Dan 8 i B-finale

Seniorpar
Georg 3
Henrik og Peter 4
Rasmus og Haff 13
Dan og Kirsten 2 i B-finalen

Mixpar DM
Bettina og Henning 1 med 160 foran nr. 2 m.158(Tina Ege-Ole Raulund)
Ketty og Martin 11

Damepar
Bettina og Ketty 3
Lå nr. 8 efter 1. dag

Juniorpar
Christian 3 med Søren Caspersen

2018 KM MIX-par
Bettina og Henning 3

2018 KM Åben-par
Kim Bo – Poul Frederiksen 5

Holdturneringer

Division 1
Georg 7 (eneste clubmand i 1.)

Division 2
Michael Beck-Claus M. Jensen 7
Kjeld Hansen Preben Schmidt ned i 3. division

Division 3
Kim Bo Pedersen, Henrik Lahrmann, Jesper Poulsen, Christian Lahrmann, Henrik Knudsen, Poul Frederiksen og Perry Sjöberg 4
Kim Nørgaard,Troels Husted, Leif Øgaard, Peter B. Nielsen, Henrik Kruse, Peter Lund 5
Henrik-Peter nr. 2 multi)

Seniorhold
Henrik og Peter: DM 3. år i træk!

Damedivision 1
Bettina, Ketty og Kirsten 1

Damedivision 2
Vera 1 (oprykkere)
Lisbeth og Ingrid 2 (oprykkere)

Vinoble
Tyge på vinderhold i E-rækken

Juniorhold /DK+S

Christian 3
Øvrigt: Christian udtaget til U21-hold med Daniel Brandgaard – og spiller i 1. division i kommende sæson.

Studenterforeningen klubmestre:
Par – A-række
1. Claus Jensen – Michael Beck (Niels Agger)
2. Kello og Durrin
3. Ole og Henrik

Par – B-række
1. Jakob og Ewa/Henrik og Peter
3. Charlotte og Jan

Par – C-række
1. Peter og Mikael 100 foran nr. 2
2. Ejvind og Vera
3. Dan og Kirsten

Holdvindere + Multivindere

Hold – A række
Bussink - Oldermænd+ - Klos
Henning – Susan/Pim + Lars 11,56, Kello og Durrin 11,55

Hold – B-række
Sjøberg – Thaarup - Rønn
Kim Bo – Perry,
Dan – Preben,
Martin - Jens

Hold – C-række
Rykov – Just - Oleksiewisz
Lisbeth – Ingrid,
Finn – Jesper,
Ole - Tyge

Bronzestud
Dan Nybo (for 2. år i træk)